Itsu Uno - Shooter (Super Sharp B-Boy) Fat Hop 008