Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano - Anata